...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၉၁)၊ လမ္း၃၀၊ ၇၄x၇၅ၾကားေန ေဒၚေအးေအးခိုင္၊ ေဒၚနီနီသန္း ေမြးေန႔အလွဴ က်န္းမာေရးကူညီမႈ ကုသုိလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္းအတြက္ အလွဴေငြ(၇)သိန္းက်ပ္ လွဴဒါန္းသြားပါသည္။ (6.10.2013)

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၉၁)၊ လမ္း၃၀၊ ၇၄x၇၅ၾကားေန ေဒၚေအးေအးခိုင္၊ ေဒၚနီနီသန္း ေမြးေန႔အလွဴ
က်န္းမာေရးကူညီမႈ ကုသုိလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္းအတြက္ အလွဴေငြ(၇)သိန္းက်ပ္ လွဴဒါန္းသြားပါသည္။ (6.10.2013)]

Read more...

ဦး၀င္းစိန္+ေဒၚရိန္ ၀ိန္႔စိန္ေရႊဆုိင္ မိသားစုမွ အလွဴေငြ(၅)သိန္းက်ပ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၂၈လမ္း၊ ၈၄လမ္းေထာင့္ ၀ိန္႔စိန္ေရႊဆုိင္ ဦး၀င္းစိန္+ေဒၚရိန္ မိသားစုတုိ႔မွ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ကုသုိလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္း

က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၅)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (25.8.2013)

Read more...

ဦးၾကည္ေမာင္+ေဒၚေပါၾကည္ သားသမီး မိသားစု

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၅၈လမ္း၊ဘုရင့္ေနာင္ ေအာင္ေဇယ်ာၾကား စစ၃/၆၃ဦးၾကည္ေမာင္+ေဒၚေပါၾကည္ သားသမီး မိသားစုတုိ႔မွ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၅)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (18.8.2013)

Read more...

ဦးေအာင္စိန္+ေဒၚေရႊမ တုိ႔အားရည္စူး၍ ေဒၚတင္ညြန္႔မိသားစု အလွဴေငြ (၂)သိန္းက်ပ္

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မဟာၿမိဳင္အပိုင္း(၂)၊ ၆၂x၆၃၊ ၃၉x၄၀ၾကားေန ဦးေအာင္စိန္+ေဒၚေရႊမ တုိ႔အားရည္စူး၍ ေဒၚတင္ညြန္႔ မိသားစုတုိ႔မွ အလွဴေငြ (၂)သိန္းက်ပ္လာေရာက္လွဴဒါန္း (25.8.2013)

Read more...

မေရႊစင္၀င္းမိသားစုေကာင္းမႈ က်န္းမာေရးေဆးပေေဒသာပင္ အလွဴေငြ (၁)သိန္းက်ပ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၃၆x၃၇ၾကား၊ ၇၉လမ္း၊ မေရႊစင္၀င္း မိသားစု ေကာင္းမႈ
ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ကုသိုလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္း၊ က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ(၁)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (13.8.2013)

Read more...

More Articles...

  1. မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၇၁လမ္း၊ ၃၂x၃၃ၾကား၊ အမွတ္(၅၆)ေန ကိုစိန္၀င္း၊ ကိုဥာဏ္မ်ိဳးထက္ မွ ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေငြ (၇)ေသာင္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (22.7.2013)
  2. ဦးေဌး၀င္းေအာင္ (၄၁)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အလွဴ + ေဒၚေအးေအးေမာ္ (သမီး) မယြန္းမီမီေအာင္ (သား) ေမာင္ပုိင္မင္းသန္႔ မိသားစု ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ (၅)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (22.7.2013)
  3. မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၇၁လမ္း၊ ၂၈လမ္းေထာင့္ ၾကည္သာစတိုး ဦးၾကည္လြင္+ ေဒၚၾကည္ၾကည္သန္းအား အမွဴးထား၍ (သမီး) မၾကည္သာလြင္ မိသားစုတုိ႔မွ အလွဴေငြ (၂၅၀၀၀၀)က်ပ္
  4. ဒၚေအးေအးမူ အားရည္စုူး၍ ဦးေမာင္တာ (သမီး) မလြင္မင္းသက္

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates