...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လအလုိက္ ရေငြ / သုံးေသြ ဘဏ္လက္က်န္စာရင္း

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လအလုိက္ ရေငြ / သုံးေသြ ဘဏ္လက္က်န္စာရင္း

အလွဴေငြ သုံးစြဲေငြ ဘဏ္လက္က်န္ေငြ
ဧျပီ ၄၄၀၉၄၈၅၀ ၂၁၂၉၆၇၅၄ ၃၉၂၁၃၆၅၉၆.၂၂
ေမ ၂၉၆၃၂၁၂၇ ၂၃၇၅၁၄၅၁ ၄၀၆၅၈၂၁၃၂.၂၂
ဇြန္ ၂၈၆၀၁၄၁၅ ၂၁၉၂၄၁၅၅ ၄၃၇၄၈၄၄၇၅.၉၄
ဇူလုိင္ ၂၈၈၃၁၁၄၀ ၂၇၄၉၀၄၆၂ ၄၃၉၂၃၈၉၉၅.၉၄
ၾသဂုတ္ ၂၃၉၀၉၅၆၅ ၃၆၉၈၀၃၅၉ ၄၂၆၇၁၂၂၃၀.၉၄
စက္တင္္ဘာ ၂၅၆၄၆၁၄၅ ၂၇၂၇၂၄၇၄ ၄၂၆၉၇၇၄၇၄.၉၄
ေအာက္တိုဘာ ၂၃၄၂၁၆၄၀ ၂၂၁၃၄၆၅၂ ၄၂၉၂၅၂၅၈၂.၉၄
ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၁၂၁၉၂၀ ၂၀၃၈၇၅၈၃ ၄၂၆၇၅၈၆၁၉.၉၄
ဒီဇင္ဘာ ၂၈၃၉၇၃၅၀ ၁၈၃၀၂၅၃၆ ၄၃၆၈၀၄၅၄၅.၉၄
ဇန္နဝါရီ ၃၈၂၃၄၆၅၀ ၂၀၉၃၈၇၇၂ ၄၅၅၃၈၇၉၂၃.၉၄
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇၂၉၉၄၅၀ ၄၄၀၃၉၆၈၈ ၄၃၈၉၆၄၄၇၈.၀၀
မတ္ ၃၄၃၉၈၇၀၀ ၂၇၉၉၅၇၂၅ ၄၄၈၆၈၇၀၂၉.၆၈
စုစုေပါင္း ၃၅၁၅၈၈၉၅၂ ၃၁၂၅၁၄၆၁၁ ၄၄၈၆၈၇၀၂၉.၆၈

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates