...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေငြစာရင္းခ်ဳပ္

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေငြစာရင္းခ်ဳပ္

==================

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ေငြသား ဘဏ္   စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ေငြသား ဘဏ္
အလွဴေငြရရွိမႈမ်ား       က်န္းမာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းအသုံးျပဳေငြ ၇၀၈၁၅၀၀၀  
က က်န္းမာေရးအလွဴရေငြ (ရုံး) ၁၄၄၆၂၃၆၄၅     ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းဖိုး ၆၉၇၇၁၀၀၆  
က်န္းမာေရးအလွဴရေငြ (ပ) ၁၆၃၈၅၀၀၀     ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္ဆင္စရိတ္ ၆၃၂၂၆၀၀  
ေစတနာရွင္အလွဴရေငြ(ရုံး) ၆၆၅၈၆၆၀၀     ဒီဇယ္ဆီ၊ ေအာက္တိန္းဆီဝယ္ ၂၄၇၃၀၃၉၂  
ေစတနာရွင္ အလွဴရေငြ (ပ) ၂၃၆၃၁၄၀၀     စက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီ၊ ယာဥ္အပိုးပစၥည္းဝယ္ ၈၄၄၀၀၀  
အျခားရေငြ       ညတာဝန္ထမင္းစရိတ္ ၁၅၀၂၀၀၀  
က ေခါင္းတလားေရာင္းရေငြ ၂၅၇၀၀၀၀     အေဝးခရီးေဆာင္ရြက္ခ၊ ၁၀% /လမ္းခြန္ ၂၃၉၉၁၀၀  
အေ၀းခရီးရေငြ ၂၃၂၆၈၆၀၀     အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ခ ၂၀၄၀၀၀  
အေထြေထြရေငြ ၅၅၆၃၇၇၀၇     စာေရးကိရိယာဝယ္ ၁၁၄၉၀၀  
ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းဖိုး ခြင့္ျပဳေငြ ျပန္အပ္ ၈၅၀၀၀၀၀     ၁၀ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းဝယ္ ၂၀၀၂၀၀  
က်န္းမာေရးကူညီမႈ ေဒါက္တာစိုးတင့္ျပန္အပ္ေငြ ၁၂၅၆၆၅၈၇     ၁၁ ဂုဏ္ျပဳမွန္ေဘာင္ဝယ္ ၂၀၆၃၅၀၀  
အေသးသုံးေခတၱစိုက္ထားေငြ ၂၃၉၉၀၀၄     ၁၂ သတင္းစားဖိုး ၁၀၅၄၀၀  
ယာဥ္မွဴး(၃)ဦး ဖုန္းဖိုးစိုက္ထား ေငြျပန္သြင္း ၂၄၀၀၀၀     ၁၃ သၾကၤန္ဝန္ထမ္းခ်ီးျမႇင့္ေငြ ၃၆၀၀၀၀  
ဘဏ္မွေလ်ာ့ထုတ္ေငြ     ၁၄ ဝန္ထမ္းလစာ ၂၈၈၅၉၂၀၉  
ရန္ကုန္ခရီးမွ ပိုေငြ ၁၀၅၁၅၇၂     ၁၅ အေဆာက္အဦးျပင္ဆင္စရိတ္ ၉၀၀၀၀  
HSE-130 လိုင္စင္လုပ္ျခင္းမွ ပိုေငြ ၆၀၀     ၁၆ ေသြးလွဴရွင္ ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ ၃၅၂၀၀  
၁၀ အေအးေခါင္းဝယ္ျခင္းမွ ပိုေငြ ၂၁၂၀၀၀     ၁၇ ရုံးအေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္ ၄၇၅၆၆၀  
၁၁ သင္းဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္း (ေနျပည္ေတာ္)ခရီးမွ ပိုေငြ ၁၈၀၆၂၀     ၁၈ ေၾကာ္ျငာခ ၈၁၇၀၁၉၅  
၁၂ ယာဥ္ျပင္စရိတ္(၅၀%)က်ခံမႈသြင္းေငြ ၂၁၉၉၀၀     ၁၉ အင္တာနက္အခြန္ေဆာင္ခ ၂၁၀၇၄၀၀  
၁၃ ယူနီေဖာင္းဖိုးေပးသြင္းေငြ ၁၂၇၅၀၀     ၂၀ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခ ၆၁၀၇၀၀  
၁၄ ပညာေရးဂုဏ္ျပဳပြဲမွ ပိုေငြ ၁၀၀၈၈၀     ၂၁ ပညာေရးကြန္ယက္ ဧည့္ခံစရိတ္ ၄၇၈၆၅၈၀  
 ၁၅  ၂၀၁၃ ေမလ အေသးသုံးျပန္အပ္ေငြ ၂၀၀၀၀၀     ၂၂ ဖုန္းအခြန္ေဆာင္ခ ၃၆၉၇၀၀  
 ၁၆  ႏွစ္ပတ္လည္မဂၢဇင္းအတြက္ အလွဴေငြ  ၃၈၅၀၀၀၀     ၂၃ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပင္စရိတ္ ၆၃၉၅၀၀  
၁၇ ေဒၚလာမ်ားလဲလွယ္အလွဴေငြ ၈၃၄၁၀၀     ၂၄ ေခါင္းတလားႏွင့္စ်ာပနပစၥည္း ၁၃၉၂၈၅၀  
၁၈ မိတၱဴကူးစက္ဝယ္ျခင္းမွပိုေငြ ၇၀၀၀၀     ၂၅ ဆရာေတာ္ဦးတိကၡ(၇၄)ႏွစ္ေမြးေန႔/ကထိန္အလွဴ ၁၀၀၀၀၀၀  
၁၉ ၂၀၁၄ မတ္လ အေသးသုံးျပန္အပ္ေငြ ၅၀၀၀၀၀     ၂၆ ဝါဆိုဆရာေတာ္ေ္မြးေန႔/က်န္းမာေရးအလွဴေငြ ၆၀၀၀၀၀  
          ၂၇ အသင္းပိုင္ဗြီဒီယိုကင္မရာဝယ္ ၄၇၆၀၀၀  
          ၂၈ (၁၅)ႏွစ္ ပတ္လည္ဧည့္ခံ/၀န္ထမ္းခ်ီးျမႇင့္ ၁၂၁၇၉၇၀  
          ၂၉ ႐ုံးအဝီစိတြင္းျပဳျပင္ ၂၀၉၇၀၀  
          ၃၀ ကမၼသဟာရ နာမႈကူညီေရးအဖြဲ႔သို႔လွဴ ၁၀၀၀၀၀  
          ၃၁ ဗင္ကားဝယ္ ၂၀၀၀၀၀၀  
          ၃၂ ပညာေရးကူညီမႈအသုံးစရိတ္ ၁၀၁၅၉၂၃၄  
          ၃၃ ျပင္ပ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းဝန္ေဆာင္ခ ၇၀၀၀၀၀  
          ၃၄ ၿမိဳ႕မအသင္းဂုဏ္ျပဳ ၃၁၀၈၀၀  
          ၃၅ အေအးေခါင္း (၂)လုံးဝယ္ ၃၀၀၀၀၀၀  
          ၃၆ အီးစီဂ်ီစက္ဝယ္/ေရွးဦးသူနာျပဳသင္တန္း ၁၇၅၀၀၀၀  
          ၃၇ ZMH ကုမၸဏီမွ ကား(၂)စီး ဆိပ္ကမ္း အခြန္ေဆာင္/ဝန္ေဆာင္စရိတ္ ၅၄၆၈၅၃၅  
          ၃၈ အမရေရႊကူအသင္းသုိ႔ ၁၀၀၀၀၀  
          ၃၉ နႏၵီေသနာဆရာေတာ္ႀကီးစ်ာပနအလွဴ ၄၀၀၀၀၀၀  
          ၄၀ ေဆးေပးခန္းထမင္းဧည့္ခံစရိတ္ ၉၂၃၉၄၅၀  
          ၄၁ ေဆးေပးခန္းခ်ီး္ျမႇင့္ေငြ ၆၅၆၉၀၀၀  
          ၄၂ ေဆးေပးခန္းအေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္ ၄၄၀၅၁၉၅  
          ၄၃ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းဘိုးထပ္မံထုတ္ေပးေငြ ၁၃၀၀၀၀၀  
          ၄၄ ပါဠိတကၠသိုလ္ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြဲသို႔လွဴ ၅၀၀၀၀၀  
          ၄၅ ေဆးေပးခန္္း(၄)ႏွစ္ေျမာက္ဂုဏ္ျပဳပြဲ ၂၉၆၂၅၀၀  
          ၄၆ ေခြးရူးကာကြယ္ေဆး ၁၂၀၀၀၀၀  
          ၄၇ ၂၀၁၃ မတ္လ အေသးသုံးစရိတ္ ၂၉၃၀၁၀  
          ၄၈ ေဆးေပးခန္းအေဆာက္အဦးျပင္ဆင္စရိတ္ ၅၃၆၆၂၅  
          ၄၉ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးကူညီေထာက္ပံ့မႈ ၂၆၅၀၀၀  
          ၅၀ ျမေတာင္ဆရာေတာ္ေမြးေန႔အလွဴ ၃၀၀၀၀၀  
          ၅၁ အေမေန႔စာေပထူးခၽြန္ဂုဏ္ျပဳပဲြသို႔ ၁၀၀၀၀၀  
          ၅၂ အာဇာနည္(၇၅)ႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္သို႔လွဴ ၁၀၀၀၀၀  
          ၅၃ တူညီဝတ္စုံ ၅၄၉၀၀၀  
          ၅၄ ဆရာေတာ္ဦးတိကၡ ေၾကးရုပ္တုစရံေငြ ၉၀၀၀၀၀  
          ၅၅ ဆရာေတာ္ဦးတိကၡ (၇၅)ႏွစ္ မဂၢဇင္းအလွဴ ၅၀၀၀၀  
          ၅၆ ဆရာေတာ္ (၇၅)ႏွစ္ ေမြးေန႔အလွဴ/တရားပြဲ ၁၅၆၁၀၀၀  
          ၅၇ အဝါေရာင္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူမႈေရးအသင္းသို႔ ၃၀၀၀၀  
          ၅၈ သီတာခ်မ္းျမနာမႈကူညီေရး(၃)ႏွစ္ျပည့္အလွဴ ၃၀၀၀၀  
          ၅၉ မုံရြာဂရုဏာအသင္းသို႔ ၅၀၀၀၀  
          ၆၀ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္ဝယ္ (Honda Fit & SURF) (၂)စီး ၁၆၆၀၀၀၀၀  
          ၆၁ Toyota (SURF) ကားထုတ္ရန္ ရန္ကုန္ခရီးေဆာင္ေငြ ၁၀၀၀၀၀၀  
          ၆၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာေရးဂုဏ္ျပဳပြဲ ၂၀၀၀၀၀၀  
          ၆၃ စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ပြဲ ၂၀၀၀၀၀၀  
          ၆၄ မိတၱဴစက္အသစ္ Canon 2420/ Scan Card တစ္စုံဝယ္ ၁၆၇၇၅၀၀  
          ၆၅ က်န္းမာေသာ လူေနမႈဘဝပုံစံသင္တ္န္း အသုံးစရိတ္ ၂၀၀၀၀၀  
          ၆၆ ေငြစကၠဴစုတ္မ်ားပယ္ဖ်က္ ၆/၂၀၁၃ ၁၇၈၁၅  
          ၆၇ အေသးသုံးေခတၱစိုက္ထားေငြ ျပန္ထုတ္ ၂၃၉၉၀၀၄  
၂၀ စက္မႈဘဏ္ (၀၂၃၂၀၀၂၇၉၇)မွထုတ္ ၂၀၀၀၀၀၀၀     ၆၈ ၂၀၁၄ မတ္လ အေသးသုံးျပန္အမ္းေငြ ၅၀၀၀၀၀  
 ၂၁  ဘဏ္ (၃) SF-၁၆၈၃ မွ ထုတ္ ၉၅၀၀၀၀၀၀     ၆၉ ဧရာဝတီသို႔အပ္ရန္ ကေမာၻဇ (၀၄၁၁၁၂၀၀၀၀၁၆၆)မွ ထုတ္ ၄၉၀၀၀၀၀  
 ၂၂  ဘဏ္ (၃) SF-၂၄၆၀ မွ ထုတ္  ၅၀၀၀၀၀၀     ၇၀  ဘဏ္ (၃) SF-၁၆၈၃ မွ ထုတ္    ၉၅၀၀၀၀၀၀.၀၀
 ၂၃  စက္မႈဘဏ္ S.332/10053V  ၃၂၀၀၀၀၀     ၇၁   ဘဏ္ (၃) SF-၂၄၆၀ မွ ထုတ္    ၅၀၀၀၀၀၀.၀၀
 ၂၄  ဧရာဝတီ (၀၅၂၅၁၀၀၂၆၀၆၆) မွ ထုတ္  ၁၁၃၇၅၀၀     ၇၂  စက္မႈဘဏ္ S.332/10053V    ၃၂၀၀၀၀၀.၀၀
 ၂၅  ဧရာဝတီဘဏ္ (FD-000479) မွ ထုတ္ ၂၂၃၉၆၂၅၀၀     ၇၃  စက္မႈဘဏ္ (၀၂၃၂၀၀၂၇၉၇)မွထုတ္    
 ၂၆  ေရွ႕ေဆာင္ (၀၃၀၁၇၀၂၀၀၀၀၀၁၂၇၈)အပ္       ၇၄  ဧရာဝတီ (၀၅၂၅၁၀၀၂၆၀၆၆) မွ ထုတ္ ၁၁၃၇၅၀၀  ၁၁၃၇၅၀၀.၀၀
 ၂၇  ဧရာဝတီဘဏ္ (FD-၀၀၅၅၄၈)သို႔အပ္       ၇၅  စက္မႈဘဏ္ (၀၂၃၂၀၀၂၇၉၇) မွ ထုတ္  ၂၀၀၀၀၀၀၀  ၂၂၃၉၆၂၅၀၀.၀၀
 ၂၈   ဧရာဝတီဘဏ္ (FD-၀၀၅၅၄၉)သို႔အပ္       ၇၆ ဘဏ္ (၃) SF-၁၆၈၃ မွ ထုတ္  ၉၅၀၀၀၀၀၀  
 ၂၉   ဧရာဝတီဘဏ္ (FD-၀၀၅၅၅၀)သို႔အပ္       ၇၇ ဘဏ္ (၃) SF-၂၄၆၀ မွ ထုတ္  ၅၀၀၀၀၀၀  
 ၃၀   ဧရာဝတီဘဏ္ (FD-၀၀၅၅၅၁)သို႔အပ္       ၇၈  ကေမၻာဇ (၀၄၁၁၂၂၀၀၀၂၄၀၄)ထုတ္  ၅၀၀၀၀၀၀၀  
   ဘဏ္တိုးရေငြ       ၇၉  ဧရာဝတီဘဏ္ (FD-000479) မွ ထုတ္  ၂၂၃၉၆၂၅၀၀  
    ကေမၻာဇ (၀၄၁၁၂၂၀၀၀၂၄၀၄) ၁၀၂၁၆၆၁၂၀     ၈၀   ကေမၻာဇ (၀၄၁၁၂၂၀၀၀၂၄၀၄)ထုတ္  ၁၀၃၆၇၃၉၆၀  ၁၀၂၁၆၆၁၂၀.၀၀
    ကေမၻာဇ (၀၄၁၁၁၂၀၀၀၀၁၆၆)  ၃၅၆၀၃၃၄၈၉      ၈၁   ကေမၻာဇ (၀၄၁၁၁၂၀၀၀၀၁၆၆)  ၃၅၆၂၈၆၈၈၆  ၃၅၆၀၃၃၄၈၉.၀၀
   ေပါင္း ၁၁၇၀၂၅၅၃၂၆       ေပါင္း  ၁၁၇၅၃၄၇၂၇၆  ၇၈၆၄၉၉၆၀၉.၀၀
    စာရင္းဖြင့္  ၅၀၉၁၉၅၀        စာရင္းပိတ္  -  ၄၂၄၉၇၃၈၆၄.၃၄
    စုစုေပါင္း  ၁၁၇၅၃၄၇၂၇၆         စုစုေပါင္း  ၁၁၇၅၃၄၇၂၇၆   ၁၂၁၁၄၇၃၄၇၃.၃၄

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates