...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

၂၀၁၃ -ခုႏွစ္ ဧျပီလမွ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ မတ္လ အထိ ေဆးေပးခန္း အလွဴခံပုံး ဌာနခြဲမ်ားအလိုက္ အလွဴေငြ ရရွိမႈစားရင္း

၂၀၁၃ -ခုႏွစ္ ဧျပီလမွ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ မတ္လ အထိ ေဆးေပးခန္း အလွဴခံပုံး ဌာနခြဲမ်ားအလိုက္ အလွဴေငြ ရရွိမႈစားရင္း

===========================================================

စဥ္ ဌာနခြဲမ်ား ဧျပီ ေမ ဇြန္ ဇူလိုင္ ၾသဂုတ္ စက္တင္ဘာ ေအာက္တိုဘာ ႏိုဝင္ဘာ ဒီဇင္ဘာ ဇန္နဝါရီ ေဖေဖာ္ဝါရီ မတ္ စုစုေပါင္း
မ်က္စိဌာန ၂၆၈၉၀၀ ၇၉၄၇၀၀ ၁၀၀၄၀၅၀ ၁၈၀၉၀၀၀ ၁၂၂၃၅၀၀ ၁၀၇၆၅၀၀ ၈၉၇၇၀ ၃၁၆၀၀၀ ၆၀၃၉၀၀ ၈၈၆၉၀၀ ၈၅၉၈၅၀ ၇၅၆၇၀၀ ၁၀၄၉၇၇၀၀
ေဆးေပးခန္း ၃၅၆၀၅၀ ၁၇၁၉၅၀ ၉၆၅၁၅၀ ၁၂၂၄၄၅၀ ၈၅၁၈၀၀ ၈၉၀၁၅၀ ၆၈၀၇၀၀ ၆၇၁၁၅၀ ၈၂၇၅၅၀ ၈၄၇၀၅၀ ၆၅၁၇၅၀ ၇၁၄၁၅၀ ၈၈၅၁၉၀၀
သြားဌာန ၅၆၄၀၀ ၅၆၈၉၅၀   ၈၆၁၀၀ ၉၄၄၀၀ ၈၂၈၅၀ ၈၂၈၀၀ ၁၀၂၂၀၀ ၂၂၃၅၀၀ ၁၈၄၀၀၀ ၁၆၇၀၀၀ ၂၂၉၀၀၀ ၁၈၇၇၂၀၀
ဓါတ္ခြဲဌာန ၅၇၈၁၅၀ ၇၈၉၃၀၀ ၈၅၇၉၅၀ ၈၁၀၃၅၀ ၆၉၇၉၅၀ ၇၀၅၅၀၀ ၄၀၃၈၅၀ ၄၈၈၉၅၀ ၈၃၁၇၅၀ ၁၁၈၅၄၅၀ ၉၅၈၇၀၀ ၁၀၅၃၈၅၀ ၉၃၆၁၇၅၀
ဓါတ္မွန္ဌာန ၂၂၁၅၀၀ ၆၄၄၅၀၀   ၂၇၆၅၀၀ ၂၄၅၀၀၀ ၃၂၆၀၀၀ ၁၈၆၀၀၀ ၂၁၈၅၀၀ ၂၃၉၅၀၀ ၂၀၄၅၀၀ ၁၆၈၅၀၀ ၂၁၅၇၀၀ ၂၉၄၆၂၀၀
ေခြးရူးကာကြယ္ေဆး       ၁၂၅၀၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀ ၁၀၅၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀ ၅၅၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၉၅၀၀၀ ၆၂၅၀၀၀
အီးစီဂ်ီ           ၂၀၀၀၀ ၄၀၀၀၀ ၁၁၂၆၀၀ ၂၀၀၀၀ ၁၃၈၉၀၀ ၉၁၀၅၀ ၁၂၆၀၀၀ ၅၄၈၅၅၀
ခြဲစိတ္ဌာန       ၂၀၀၀၀       ၅၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀       ၁၀၀၀၀၀
ေသြးအလွဴခံပုံး ၈၆၀၀၀         ၁၄၉၅၀ ၂၇၀၀၀   ၁၇၄၅၀   ၄၄၀၀၀   ၁၈၉၄၀၀
၁၀ တိုင္းရင္းေဆး       ၃၇၀၀   ၉၇၀၀ ၈၈၀၀ ၃၅၀၀   ၇၇၀၀   ၁၃၈၅၀ ၄၇၂၅၀
၁၁ အေၾကာအဆစ္ ၁၂၂၅၀     ၉၉၀၀   ၃၀၀၅၀ ၁၉၁၀၀ ၉၀၀၀ ၁၀၃၀၀ ၂၆၅၅၀ ၂၃၁၀၀ ၃၉၄၅၀ ၁၇၉၇၀၀
၁၂ ဘီပိုး               ၂၀၀၀ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ ၄၉၀၀၀ ၄၀၀၀ ၇၁၀၀၀
၁၃ လည္ပင္ႀကီးေရာဂါ       ၆၈၀၀၀   ၂၀၀၀၀             ၈၈၀၀၀
၁၄ (သြား) သီးသန္႔အလွဴရွင္               ၂၀၀၀၀         ၂၀၀၀၀
၁၅ မ်က္စိစာအုပ္ေရာင္းရေငြ ၈၆၀၀၀ ၁၅၁၀၀၀ ၁၉၇၀၀၀ ၁၄၁၅၀၀ ၁၅၈၀၀၀ ၁၇၃၀၀၀ ၁၁၅၀၀၀ ၁၅၁၀၀၀ ၁၄၂၅၀၀ ၁၆၃၅၀၀ ၁၆၄၀၀၀ ၁၁၂၉၀၀ ၁၇၅၅၄၀၀
၁၆ အေထြေထြစာအုပ္ေရာင္းရေငြ ၂၄၇၅၀၀ ၄၆၈၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၄၃၃၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀၀ ၃၅၀၀၀၀ ၃၅၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀ ၃၀၀၀၀၀ ၃၅၀၀၀၀ ၂၃၄၅၀၀ ၄၅၃၃၀၀၀
၁၇ ဆိုင္ကယ္အပ္ဌာန အလွဴေငြ ၁၃၀၀၀ ၈၀၀၀ ၅၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၅၀၀၀၀ ၄၇၆၀၀၀
၁၈ ျပင္ပအလွဴခံပုံးမွရေငြ   ၁၇၁၉၅၀ ၃၁၉၁၉၅ ၆၀၈၇၉၅ ၁၇၆၉၁၅ ၁၄၂၅၄၅ ၁၂၃၃၉၀ ၃၆၀၀၀       ၉၉၁၁၀၀ ၂၅၆၉၈၉၁
စုစုေပါင္း ၁၉၂၅၇၅၀ ၃၇၆၈၃၅၀ ၃၈၉၈၃၄၅ ၅၆၆၆၂၉၅ ၃၉၆၇၅၆၅ ၄၁၄၁၂၄၅ ၃၀၈၉၃၄၀ ၂၆၃၀၉၀၀ ၃၃၂၉၄၅၀ ၄၀၅၇၅၅၀ ၃၆၂၆၉၅၀ ၄၆၃၆၂၀၀ ၄၄၇၃၇၉၄၀

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates