...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ (သဘာဝေဘး) ေငြစာရင္းခ်ဳပ္

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ (သဘာဝေဘး) ေငြစာရင္းခ်ဳပ္

======================================

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ေငြသား ဘဏ္   စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ေငြသား ဘဏ္
  အလွဴေငြရရွိမႈမ်ား ၂၀၃၂၈၆၅၀.၀၀      ၁ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ ကန္ဘလူေရးေဘးကူညီမႈ ၁၅၀၀၀၀၀.၀၀၉၆၅၀၀၀၀.၀၀  
           ၂ စိန္ပန္းရပ္၊ မီးေဘးကူညီမႈ ၁၅၀၀၀၀၀.၀၀၄၀၀၀၀၀၀.၀၀  
   အျခား/ျပန္ရေငြ ၃၃၀၈၅၁၄.၀၀      ၃  နမ့္ဆမ္၊ မီးေဘးကူညီမႈ  ၃၀၀၀၀၀၀.၀၀  
           ၄  လပြတၱာ၊ မီးေဘးကူညီမႈ  ၃၅၀၀၀၀၀.၀၀  
          ေက်ာက္မဲ၊ စစ္ေဘးေရွာင္ကူညီမႈ ၁၀၀၀၀၀၀.၀၀  
          ေက်ာက္ကာ၊ ေကာ့ေသာင္း၊ မီးေဘးကူညီမႈ ၇၀၀၀၀၀.၀၀  
          ေတာင္တြင္းႀကီး၊ မီးေဘးကူညီမႈ ၂၀၀၀၀၀၀.၀၀  
          အသက္ကယ္သင္တန္း အသုံးစရိတ္ ၁၅၀၀၀၀၀.၀၀  
          MRCN ေထာက္ပံ့ေငြ ၅၀၀၀၀၀.၀၀  
          ၁၀ သဘာဝေရေဘးကူညီရန္ ေရတိုင္ကီ (၉လုံး) ဝယ္ ၉၀၀၀၀၀.၀၀  
  စုစုေပါင္းရေငြ ၂၃၆၃၇၁၆၄.၀၀       စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္ ၂၂၄၀၀၀၀၀.၀၀  
  ဘဏ္သို႔အပ္ေငြ   ၂၃၆၃၇၁၆၄.၀၀     ဘဏ္သို႔ေပးသြင္းေငြေပါငး္ ၂၃၆၃၇၁၆၄.၀၀  
  ဘဏ္တိုးရေငြ   ၆၂၃၅၈၄.၀၀          
  ဘဏ္မွထုတ္ယူေငြ ၂၂၄၀၀၀၀၀.၀၀       ဘဏ္မွထုတ္ေငြ   ၂၂၄၀၀၀၀၀.၀၀
  ေပါင္း ၄၆၀၃၇၁၆၄.၀၀ ၂၄၂၆၀၇၄၈.၀၀     ေပါင္း ၄၆၀၃၇၁၆၄.၀၀ ၂၂၄၀၀၀၀၀.၀၀
  စားရင္းဖြင့္လက္က်န္ (၀၁-၀၄-၂၀၁၅)
  ၅၆၉၄၄၂၅.၀၀     စာရင္းပိတ္ဘဏ္လက္က်န္ (၃၁-၀၃-၂၀၁၆) - ၇၅၅၅၁၇၃.၀၀
  စုစုေပါင္း ၄၆၀၃၇၁၆၄.၀၀ ၂၉၉၅၅၁၇၃.၀၀     စုစုေပါင္း ၄၆၀၃၇၁၆၄.၀၀ ၂၉၉၅၅၁၇၃.၀၀

 

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates