...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ (ေဆးတစ္ေန႔တာ) ေငြစာရင္းခ်ဳပ္

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ (ေဆးတစ္ေန႔တာ) ေငြစာရင္းခ်ဳပ္

======================================

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ေငြသား ဘဏ္   စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ေငြသား ဘဏ္
  အလွဴေငြရေငြ ၅၀၀၀၀၀.၀၀      ၁ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းဖိုး ၆၅၀၀၀၀၀.၀၀  
           ၂ ေရသန္႔စက္ တပ္စင္ရန္ထုတ္ေငြ ၃၅၀၀၀၀၀.၀၀  
                 
                 
  စုစုေပါင္းရေငြ ၅၀၀၀၀၀.၀၀       စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္  ၁၀၀၀၀၀၀၀.၀၀  
  ဘဏ္သို႔အပ္ေငြ   ၅၀၀၀၀၀.၀၀     ဘဏ္သို႔ေပးသြင္းေငြေပါငး္ ၅၀၀၀၀၀.၀၀  
  ဘဏ္တိုးရေငြ   ၄၄၉၀၅၈.၃၂          
  ဘဏ္မွထုတ္ယူေငြ   ၁၀၀၀၀၀၀၀.၀၀        ဘဏ္မွထုတ္ေငြ     ၁၀၀၀၀၀၀၀.၀၀
  ေပါင္း   ၁၀၅၀၀၀၀၀.၀၀ ၉၄၉၀၅၈.၃၂     ေပါင္း  ၁၀၅၀၀၀၀၀.၀၀.၀၀   ၁၀၀၀၀၀၀၀.၀၀
  စားရင္းဖြင့္ - ၁၀၃၂၇၄၀၄.၀၅     စာရင္းပိတ္ဘဏ္လက္က်န္ (၃၁-၀၃-၂၀၁၆) - ၁၂၇၆၄၆၂.၃၇
  စုစုေပါင္း   ၁၀၅၀၀၀၀၀.၀၀ ၁၁၂၇၆၄၆၂.၃၇     စုစုေပါင္း  ၁၀၅၀၀၀၀၀.၀၀ ၁၁၂၇၆၄၆၂.၃၇

 

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates