...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ (ေက်ာက္ကပ္/အသည္း) ေငြစာရင္းခ်ဳပ္

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ (ေက်ာက္ကပ္/အသည္း) ေငြစာရင္းခ်ဳပ္

======================================

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ေငြသား ဘဏ္   စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ေငြသား ဘဏ္
  အလွဴေငြရရွိမႈမ်ား              
ေက်ာက္ကပ္ေဖာင္ေဒးရွင္အလွဴေငြ ၅၇၃၄၂၀၀၀.၀၀            
  ဘီပိုး၊ စီပိုး အလွဴရေငြ ၁၈၃၂၀၀၀.၀၀            
                 
  စုစုေပါင္းရေငြ ၅၉၁၇၄၀၀၀.၀၀       စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္    
  ဘဏ္သို႔အပ္ေငြ   ၅၉၁၇၄၀၀၀.၀၀     ဘဏ္သို႔ေပးသြင္းေငြေပါငး္ ၅၉၁၇၄၀၀၀.၀၀  
  ဘဏ္တိုးရေငြ   ၃၂၈၆၄.၅၅          
  ဘဏ္မွထုတ္ယူေငြ         ဘဏ္မွထုတ္ေငြ    
  ေပါင္း ၅၉၁၇၄၀၀၀.၀၀ ၅၉၂၀၆၈၆၄.၅၅     ေပါင္း ၅၉၁၇၄၀၀၀.၀၀ -
  စားရင္းဖြင့္         စာရင္းပိတ္ဘဏ္လက္က်န္ (၃၁-၀၃-၂၀၁၆) - ၅၉၂၀၆၈၆၄.၅၅
  စုစုေပါင္း ၅၉၁၇၄၀၀၀.၀၀ ၅၉၂၀၆၈၆၄.၅၅     စုစုေပါင္း ၅၉၁၇၄၀၀၀.၀၀ ၅၉၂၀၆၈၆၄.၅၅

 

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates