...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ (ဘိုးဘြား) ေငြစာရင္းခ်ဳပ္

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ (ဘိုးဘြား) ေငြစာရင္းခ်ဳပ္

============================

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ေငြသား ဘဏ္   စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ေငြသား ဘဏ္
အလွဴေငြ ရရွိမႈမ်ား ၃၀၀၀၀၀၀.၀၀            
                 
  စုစုေပါင္းရေငြ ၃၀၀၀၀၀၀.၀၀       စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္ -  
  ဘဏ္သုိ႔အပ္ေငြ   ၃၀၀၀၀၀၀.၀၀     ဘဏ္သုိ႔ေပးသြင္းေငြေပါင္း ၃၀၀၀၀၀၀.၀၀  
  ဘဏ္အတုိးရေငြ   ၃၃၅၉၉၀.၅၆          
  ဘဏ္မွထုတ္ယူေငြ         ဘဏ္မွထုတ္ေငြ    
  ေပါင္း ၃၀၀၀၀၀၀.၀၀ ၃၃၃၅၉၉၀.၅၆     ေပါင္း ၃၀၀၀၀၀၀.၀၀  
  စာရင္းဖြင့္လက္က်န္ (၀၁-၀၄-၂၀၁၅)   ၃၀၀၀၀၀၀.၀၀     စာရင္းပိတ္လက္က်န္ (၃၁-၀၃-၂၀၁၆) - ၆၃၃၅၉၉၀.၅၆
  စုစုေပါင္း ၃၀၀၀၀၀၀.၀၀ ၆၃၃၅၉၉၀.၅၆     စုစုေပါင္း ၃၀၀၀၀၀၀.၀၀ ၆၃၃၅၉၉၀.၅၆

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates