...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

2015 ေအာက္တိုဘာလမွ 2016 ဧၿပီလအထိ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာက္ရြက္မႈ

2015 ေအာက္တိုဘာလမွ 2016 ဧၿပီလအထိ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာက္ရြက္မႈ

 

စဥ္ ေက်ာက္ကပ္သန္႔စင္လူနာ စရိတ္မွ်ပး အလွဴရေငြ ေက်ာက္ကပ္ ကုန္က်စရိတ္ ေက်ာက္ကပ္ေဖာင္ေဒးရွင္း
ဦးေရ FOC
1 ေအာက္တုိဘာ 49 49 - 5000000  
2 ႏိုဝင္ဘာ 111 111 - 5100000  
3 ဒီဇင္ဘာ 123 6 2340000 5100000  
4 ဇန္နဝါရီ 179 13 3320000 5100000  
5 ေဖေဖာ္ဝါရီ 144 6 2760000 5500000  
6 မတ္ 227 19 4160000 10000000  
7 ဧၿပီ 228 18 4200000 5500000  
စုစုေပါင္း 1061 222 16780000 41300000  
ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ေဖာင္ေဒးရွင္းလွဴရေငြေပါင္း    63094168.44

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates