...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သန္႔စင္ေသြး၊ အသည္း၊ ေက်ာကပ္ကပ္ လွဴဴဒါန္းမႈ

 

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ သန္႔စင္ေသြး၊ အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္ လွဴဒါန္းမႈ

======================================

စဥ္ လအမည္ ေသြးအုပ္စု ေသြးလွဴရွင္စုစုေပါင္း
A B O AB  
ဧျပီ ၁၅ ၁၆ ၁၈ ၅၄
ေမ ၂၂ ၂၅ ၆၁
ဇြန္ ၁၀ ၁၈ ၁၅ ၁၂ ၅၅
ဇူလိုင္ ၁၆ ၁၆ ၁၀ ၁၀ ၅၂
ၾသဂုတ္ ၁၅ ၁၁ ၁၄ ၄၈
စက္တင္ဘာ ၁၈ ၂၀ ၃၀ ၁၇ ၈၅
ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ၂၈ ၂၅ ၈၅
ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ၂၇ ၁၉ ၁၂ ၇၁
ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ၂၁ ၂၅ ၁၁ ၇၈
၁၀ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ၂၁ ၂၅ ၆၄
၁၁ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ၂၆  ၄၀ ၁၂ ၉၆
၁၂ မတ္ ၃၃ ၃၆  ၃၃ ၁၁၀
စုစုေပါင္း ၂၁၄ ၂၄၇  ၂၇၉ ၁၁၉  ၈၅၉

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates