...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သက္ႀကီးရြယ္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုေန႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သက္ႀကီးရြယ္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုေန႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

============================================================

က်ား ေပါင္း ၿမိဳ႕နယ္
ဧျပီ ၁၅ ၂၂

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္

စုစုေပါင္း (၅)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အိမ္တုိင္ရာေရာက္

သြားေရာက္ကုသေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး (၂၇-၉-၂၀၁၅) မွစ၍

ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၌ပင္

သက္ႀကီးရြယ္အုိေန႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာ အား

ဖြင့္လွစ္ျပီး

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

 

ေမ ၂၃ ၃၂
ဇြန္ ၁၅ ၃၃ ၄၈
ဇူလိုင္ ၂၅ ၅၈ ၈၃
ၾသဂုတ္ ၂၀ ၄၄ ၆၄
စက္တာဘာ ၂၂ ၂၂ ၄၄
ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ၁၈ ၃၅
ႏိုဝင္ဘာ ၁၀
ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ၁၇ ၃၈
ဇန္နဝါရီ ၃၉ ၂၁ ၆၀
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ၃၀ ၅၃
မတ္ ၁၂ ၁၅ ၂၇
စုစုေပါင္း ၂၁၆ ၃၀၀ ၅၁၆

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates