...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ျဗဟၼစိုရ္ႀကိဳဆိုျပည္သူကို ျပည္သူႀကိဳဆိုျဗဟၼစိုရ္(11:12:2016)

ျဗဟၼစိုရ္ႀကိဳဆိုျပည္သူကို ျပည္သူႀကိဳဆိုျဗဟၼစိုရ္(11:12:2016)
=========================
ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ကုသိုလ္ျဖစ္
ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ေဆာင္ မွာယေန႔(11:12:16) နံနက္ (11:00am) တြင္
အလႈရွင္ နွစ္ဦးက ေက်ာက္ကပ္သန္႔စင္စက္
နွစ္လုံး လႈဒါန္းသြားၾကပါတယ္။
(20:10:2015)မွစတင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခ့ဲတဲ့
ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းရဲ႕ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းဟာ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ေဆာင္ တစ္ေဆာင္မွ (2:8:2016)တြင္ေနာက္ထပ္အေဆာင္ နွစ္ကိုတိုးခ်ဲ့ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့ကာ ေက်ာက္ကပ္တုသန္႔စင္စက္ စုစု
ေပါင္း (18)လုံးျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေန
နိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။


တစ္ေန႔လ်င္ morning shift/evening
shift 2ႀကိမ္ခြဲၿပီး တစ္ပတ္လ်င္ စေန/တနဂၤေနြ/အဂၤါ/ၾကာသပေတး ေန႔မ်ား၌ ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာေၾကာင့္ တစ္ပတ္လ်င္8
ႀကိမ္ တစ္လလ်င္ (32)ၾက္မ္ေဆာင္႐ြက္ေပး
ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႀကိမ္လ်င္ စက္ 18 လုံး
ျဖင့္ ေဆးေပးေနေသာေၾကာင့္ တစ္လလ်င္ အႀကိမ္ေရ (576)ႀကိမ္ေဆးေပးေနၿပီ
ျဖစ္ရာ တစ္နိုင္ငံလုံးတြင္ေက်ာက္ကပ္အမ်ားဆုံးေဆးေပးနိုင္ေသာ ေနရာဌာနတစ္ခုအျဖစ္
နိုင္ငံေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ေက်ာက္ကပ္ေဝဒနာရွင္ျပည္သူမ်ားကိုလည္းေကာင္း အက်ိဳးျပဳ
လ်က္ရွိေသာ ပရဟိတ လူမႈေရးအသင္းတစ္
သင္းအျဖစ္ရပ္တည္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါ
ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးပါရေစခင္ဗ်ား။
မွတ္ခ်က္
--------- (လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ
က်ပ္သိန္း(170/မွ 175/ထိ)တန္ဘိုးရွိ
ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္စက္ (18) လုံးစလုံုးမွာ ေစတနာရွင္မိဘျပည္သူမ်ားမွ အသင္း၏လုပ္ငန္းရပ္အေပၚ ယုံၾကည္သဒၶာစိတ္ျဖင့္လႈ
ဒါန္းထားၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။)

By Dr.သန္‌းထြန္‌းျမင္‌့

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates