...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

(30:9:2016)ေန႔လည္(1:00pm) လပတ္အစည္းအေဝးႏွင့္ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းလပတ္အစည္းအေဝးႏွင့္ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

 

 

 (30:9:2016)ေန႔လည္(1:00pm)တြင္ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းရံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌(9/2016) လုပ္ငန္းလပတ္အစည္းအေဝးနွင့္အထူးကိစၥရပ္အစည္းအေဝးတို႔ကိုက်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ လုပ္ငန္းလပတ္တြင္အသင္းႀကီး၏ (9/2016)၏လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားအားအတည္ျပဳ ႏုိင္ခဲ့သလို ဘဏၰာေရးအသုံးျပဳမႈအားလည္းအတည္ျပဳနိုင္ခ့ဲပါသည္။

 

ဒုတိယပိုင္းအထူးကိစၥရပ္မ်ားအစည္းအေဝးသို႔ ေတာင္စလင္းတိုက္သစ္/ျဗဟၼစိုရ္ၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္ ဦးတိကၡသည္အျခားၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္၂ပါးျဖစ္သည့္ ဦးေနမိနၵ
နွင့္ ေဒါက္တာ အရွင္အာဒၵိစၥျခံရံလ်က္ႂကြေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။

 

ဆရာေတာ္ႀကီးကလြန္ခ့ဲေသာ ၁၈နွစ္က နာေရးကိစၥရပ္တစ္ခုမွစတင္ၿပီး ဆနၵာဓိပတိ၏
ေနာက္တြင္ ေျမကိုစြန္႔လႊတ္၍စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပုံ/ရပ္ကြက္ျဖင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပုံ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းနွင့္အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့ပုံ/လူထုေဒၚအမာဦးေဆာင္သည့္ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရပုံမ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းမိန္ုၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္အသင္းႀကီး၏တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္လည္းေကာင္း/အားနည္းလဲယိုင္မည့္အေျခအေနမ်ား၌လည္းေကာင္းပါဝင္ထိုက္ကပါဝင္ခဲ့ရပုံမ်ားကိုဆက္လက္မိန္႔
ၾကားခဲ့ပါသည္။ ယခုလည္းအသင္းႀကီးတြင္ဆက္လက္ရွိေနပါကအသင္းႀကီးပုံရိပ္ထိခိုက္ေစ
ႏုိင္မည့္သူ နွစ္ဦးအား အသင္းမွ အနားယူေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းမွာလည္း ၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္ကို
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာသူအားလုံးက ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ့ဲၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ လက္ရွိအေျခအေနအရ Facebookမွတဆင့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏
အက်င့္သိကၡာကိုလည္းေကာင္း အသင္းႀကီး၏ပုံရိပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း အမႈေဆာင္မ်ား ၏ကိုယ္က်င့္တရားနွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း က်ဆင္းေစမည့္ တင္ျပေနမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍အေရးယူေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္ဆက္လက္ေဆြးေနြးၾကပါသည္။

အမ်ား၏သေဘာဆနၵျဖင့္ေအာက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။
ယင္းသို႔တင္ျပေနမႈ သိကၡာခ်ေနမႈမ်ားကိုဆက္လက္မေဆာင္႐ြက္ဖို႔ သတိေပးစာထြက္ရန္
အကယ္၍ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေနပါက ဥပေဒအရတိုင္ၾကားေဆာင္႐ြက္သြားရန္ဆုံးျဖတ္
အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

ဤအစည္းအေဝးသို႔ နာယက ၆ဦးအနက္ ၄ဦး ဥကၠဌနွင့္ ဒုဥကၠဌ ၃ဦး အလုပ္အမႈေဆာင္ ၂၁ ဦး အမႈေဆာင္ ၉ဦး စုစုေပါင္း ၃၈ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္းအမ်ားျပည္သူစိတ္ခ်မ္းသာၾကေစရန္
ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းႀကီး၏အေျခအေနမွန္ကိုတင္ျပလိုက္ရေပသည္။

စီမံခန္႔ခြဲေကာ္မီတီ
ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း(မႏၲေလး)
(2:10:2016)

 

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates