...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး)၏ နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္း

Category: နာေရးကူညီမႈ
Published Date

 ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၱေလး)၏ အဓိက လုပ္ငန္းႀကီးငါးရပ္မွ နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည္မွာ (၁၈) ႏွစ္တာ ကာလသို႕ ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ အသင္းႀကီး စတင္ တည္ေထာင္သည့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ (၁၈)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း နာေရးစ်ာပနေပါင္း (၅၉၁၀၃) ဦး ကုသိုလ္ျဖစ္ အခမဲ့ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ရဲအေရးပိုင္ေသာ ေသမႈေသခင္းမ်ိဳးစံု၊ မေတာ္တဆမႈမ်ိဳးစံု ကူညီမႈမ်ား၊ မိမိအရပ္ေဒသသုိ႕ ျပန္သယ္ပို႕ေပးရသည့္ နာေရးရွင္တို႕၏ ဆႏၵကို ကူညီမႈမ်ားကိုလည္း ကုသိုလ္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲလည္း ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြင္း ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး) နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းသည္ နာေရး (၉၂၉) ၊ အေဝးခရီး (၄၀၀)၊ အေရးေပၚ (၁၉၆) ၊ စုစုေပါင္း နာေရးကူညီမႈေပါင္း (၁၅၂၅) ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ နာေရးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေကာ္မတီတြင္ ဝန္ထမ္း (၁၄)ေယာက္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၁၉) ဦး ျဖင္ ့ ၂၄ နာရီ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

 အထက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြ

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates