...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

နာေရးကူညီမႈ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေလာင္စာဆီသုံးစြဲမႈစာရင္းခ်ဳပ္

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေလာင္စာဆီသုံးစြဲမႈစာရင္းခ်ဳပ္

=============================

လအမည္ ေအာက္တိန္းကား ေအာက္တိန္းဆီအသုံး(ဂါလံ) ဒီဇယ္ကား ဒီဇယ္အသုံး(ဂါလံ) ဆိုင္ကယ္ ဓါတ္ဆီ(ဂါလံ)
ဧၿပီ (၁၀)စီး ၃၃၉.၅၂ (၈)စီး + မီးစက္ ၅၁၈.၀၀ (၃)စီး ၃.၀၉
ေမ (၁၀)စီး ၃၆၃.၅၇ (၈)စီး + မီးစက္ ၆၆၂.၅၀ (၃)စီး ၃.၇၁
ဇြန္ (၁၀)စီး ၄၃၈.၇၈ (၈)စီး + မီးစက္ ၄၈၄.၇၅ (၃)စီး ၅.၇၈

Read more...

Subcategories

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates