...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

(၂၆.၁၁.၂၀၁၆)အပါတ္စဥ္(၁၈၀)ႀကိမ္ေျမာက္သင္‌တန္‌း

ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌းပညာဒါန‌ေက်ာင္‌း၌ ဖြင္‌့လွစ္‌သင္‌ၾကား‌ေပး‌ေန‌ေသာ
အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားကြန္‌ယက္‌မွ (၂၆.၁၁.၂၀၁၆) အပါတ္စဥ္(၁၈၀)ႀကိမ္ေျမာက္ သင္‌တန္‌းတြင္‌ ဆရာဦးညြန္႔ေဝ(ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္း ILAM -စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ) က တရားမလက္ေတြ႕စီရင္ထုံးမ်ား၊ တရားမက်င့္ထုံးဥပေဒ ၊ ပုဒ္မအမိန္႔နည္းဥပေဒတို႔ျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာဥပေဒျပႆသ၁နာမ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားအား ပညာဒါနစာအုပ္မ်ားေပးေဝခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates