...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အပတ္စဥ္အခမဲ့ ေရွ႕ေနလုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕သင္တန္း

 

  ျဗဟၼစုိရ္ပညာဒါနေက်ာင္း၌ အပတ္စဥ္အခမဲ့ ေရွ႕ေနလုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕သင္တန္းကို ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္၊ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရည္ေသြးျမွင့္တင္ေရး (Capacity Building) အစီအစဥ္အရ ဝါရင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီးမ်ားက ဦးေဆာင္၍ ေမတၲာျဖင့္ သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အပတ္စဥ္ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႕မ်ားတြင္ နံနက္ (၉) နာရီမွ (၁၁)နာရီအထိ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားက မတူညီေသာ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးျခင္း ျဖစ္ရာ ယခုဆိုလွ်င္ အႀကိမ္ (၁၄၀) ေျမာက္သို႕ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates