...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ပညာေရးကူညီမႈ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ 22.7.2012 ေန႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ဘက္စံုဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအတြက္ ၀ူရွဴး အားကစားသရုပ္ျပပြဲက်င္းပေပး

 

 

 

ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပညာေရးကူညီမႈ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ 22.7.2012 ေန႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ဘက္စံုဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအတြက္
၀ူရွဴး အားကစားသရုပ္ျပပြဲက်င္းပေပး

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates