...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ပညာေရး

ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းမွႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ လွ်ပ္စစ္အေျခခံပညာသင္တန္းကုိ 25.3.2013ရက္ေန႕မွစတင္ဖြင့္လွစ္

 

 

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ အခမဲ႕လွ်ပ္စစ္အေျခခံပညာသင္တန္းေက်ာင္းကုိ 25.3.2013 ရက္ေန႔မွစတင္ဖြင့္လွစ္၍ သင္တန္းကာလကို (၂ လ)ၾကာသင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates