...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

နာယကအဖြဲ႕

နာယကမ်ား (၂၀၁၅-၂၀၁၆)

 

နာယကမ်ား

2015-2016

==========================

 

၁။  ဦးသန္းဗိုလ္                                                            အၿငိမ္းစား ေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး

၂။  ဦးသက္တင္                                                           အၿငိမ္းစား ဆည္ေျမာင္းမင္းႀကီး

၃။  ဦးျမေအာင္                                                             အၿငိမ္းစား လ.ဝ.က မွဴး

၄။  ေဒါက္တာဝင္းျမင့္                                                    ေတာ္ဝင္အထူးကုေဆးရုံပိုင္ရွင္

၅။  ဦးအုန္းလြင္                                                             အၿငိမ္္းစား ဒု-ၫႊန္/ခ်ဳပ္ (သစ္ေတာ္)

၆။  ဦးခ်စ္တင္                                                               အၿငိမ္းစား ဧည့္ပါေမာကၡ

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates