...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အသင္းဖြဲ႔စည္းပုံ

ၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား (၂၀၁၅-၂၀၁၆)

ၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား

2015-2016

==========================

၁။  ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ ဝါဆိုဆရာေတာ္                                                       ဘဒၵႏၲအဂၣိယ

၂။  ျမေတာင္ဆရာေတာ္                                                                             ဘဒၵႏၲသာသနာဘိဝံသ

၃။  ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္                                                                              ဘဒၵႏၲကုမာရာဘိဝံသ

     (ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ဥကၠ႒)

၄။  ဒဟေတၱာဆရာေတာ္                                                                           ဘဒၵႏၲသုဇာတသာရ

၅။  ဒကၡိဏရာမဘုရာႀကီးတုိက္                                                                    ဘဒၵႏၲၾသဘာသာဘိဝံသ

     (အတုလကာရီ ဆင္မင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္)

၆။ 

Read more...

နာယကမ်ား (၂၀၁၅-၂၀၁၆)

 

နာယကမ်ား

2015-2016

==========================

 

၁။  ဦးသန္းဗိုလ္                                                            အၿငိမ္းစား ေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး

၂။  ဦးသက္တင္                                                           အၿငိမ္းစား ဆည္ေျမာင္းမင္းႀကီး

၃။  ဦးျမေအာင္                                                             အၿငိမ္းစား လ.ဝ.က မွဴး

၄။  ေဒါက္တာဝင္းျမင့္                                                    ေတာ္ဝင္အထူးကုေဆးရုံပိုင္ရွင္

၅။  ဦးအုန္းလြင္                                                             အၿငိမ္္းစား ဒု-ၫႊန္/ခ်ဳပ္ (သစ္ေတာ္)

၆။  ဦးခ်စ္တင္                                                               အၿငိမ္းစား ဧည့္ပါေမာကၡ

Read more...

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား (၂၀၁၅-၂၀၁၆)

 

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား

2015-2016

==============

၁။   နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

      (က)  ဦးထိပ္တင္မ်ဳိးဝင္း                                                      အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္

      (ခ)  ဦးေက်ာ္ျမင့္                                                               ဒု-အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္

      (ဂ)  ဦးညီညီႏိုင္                                                                အဖြဲ႔ဝင္

၂။   က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

      (က) ေဒါက္တာသန္းထြန္းျမင့္                                               အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္

       (ခ)  ေဒါက္တာေဌးဝင္း                                                       ဒု-အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္

      (ဂ)   ေဒါက္တာဝင္းေမာင္ေမာင္                                             အဖြဲ႔ဝင္

      (ဃ)  ေဒါက္တာေစာလင္းခ်စ္                                                အဖြဲ႔ဝင္

      (င)   ေဒါက္တာစုေလး                                                        အဖြဲ႔ဝင္

၃။   သဘာဝေဘးကူညီမႈလုပ္ငန္း ေကာ္မတီ

      (က) ဦးမ်ဳိးတင့္                                                                    အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္

      (ခ)  ဦးထိပ္တင္မ်ဳိးဝင္း                                                          ဒု-အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္

      (ဂ)  ဦးညီညီႏိုင္                                                                  အဖြဲ႔ဝင္

      (ဃ) ဦးေက်ာ္ျမင့္                                                                 အဖြဲ႔ဝင္

      (င)  ဦးမ်ဳိးမ်ဳိး                                                                        အဖြဲ႔ဝင္

      (စ)  ဦးယုတင္                                                                    အဖြဲ႔ဝင္

၄။   ေသြး/အသည္း/ေက်ာက္ကပ္ လွဴဒါန္းေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

      (က) ေဒါက္တာေဌးဝင္း                                                         အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္

      (ခ)   ဦးတင္ေက်ာ္ဝင္း                                                           ဒု-အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္

      (ဂ)  ေဒါက္တာသန္းထြန္းျမင့္                                                  အဖြဲ႔ဝင္

      (ဃ) ဦးခင္ေမာင္ႀကီး                                                             အဖြဲ႔ဝင္

      (င)  ေဒါက္တာရဲမင္း                                                             အဖြဲ႔ဝင္

      (စ)  ဦးေဇာ္ဦး                                                                      အဖြဲ႔ဝင္

၅။   ပညာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

      (က) ဦးခ်စ္ထူး                                                                     အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္

      (ခ)  ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလး                                              အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္

      (ဂ)  ဦးခ်စ္တင္                                                                     အဖြဲ႔ဝင္

      (ဃ) ဦးလွေဆာင္                                                                 အဖြဲ႔ဝင္

      (င)  ဦးခင္ေမာင္ႀကီး                                                              အဖြဲ႔ဝင္

      (စ)  ဦးသန္းထိုက္                                                                 အဖြဲ႔ဝင္

      (ဆ) ဦးခင္ေမာင္ဝင္း                                                              အဖြဲ႔ဝင္

      (ဇ)  ေဒၚေထြးေထြးသန္း                                                          အဖြဲ႔ဝင္

      (စ်)  ေဒၚရီရီ                                                                         အဖြဲ႔ဝင္

      (ဋ)  စာၾကည့္တိုက္ႀကီးၾကပ္မႈေက္ာမတီ

             (၁) ပါေမာကၡေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလး                            ဥကၠ႒

             (၂)  ဦးသန္းထုိက္                                                         အတြင္းေရးမွဴး

             (၃) ေဒါက္တာသန္းထြန္းျမင့္                                            အဖြဲ႔ဝင္

             (၄) ေဒါက္တာေဌးဝင္း                                                    အဖြဲ႔ဝင္

             (၅) ေဒါက္တာရဲမင္း                                                       အဖြဲ႔ဝင္

             (၆) သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ဦးေဌးေအာင္                                အဖြဲ႔ဝင္

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates