...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ေဒၚဥမၼာ “၄၅ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႕အလွဴ (ခုႏွစ္သိန္းက်ပ္)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ျဗဟၼစုိရ္အသင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ေစတနာရွင္အတြက္ ေဒၚဥမၼာ “၄၅ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႕အလွဴ” လင္းလတ္အလွကုန္၊ ၈၀လမ္း၊ ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား မႏၲေလးျမိဳ႕။ (ခုႏွစ္သိန္းက်ပ္)

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates