...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ေရႊေက်ာင္းေရႊဖူး၊ သုံးထပ္ေဆာင္ အလွဴရွင္ ေဒၚေရႊဖူးေ၀မွ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္းအတြက္ အလွဴေငြ (တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းက်ပ္)

 

ေရႊေက်ာင္းေရႊဖူး၊ သုံးထပ္ေဆာင္ အလွဴရွင္ ေဒၚေရႊဖူးေ၀မွ လုပ္အား/ပညာဒါနျပဳ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လုပ္အားေပးမ်ား အားလုံး ေန႔လည္စာျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္းအတြက္ အလွဴေငြ (တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းက်ပ္)အား လွဴဒါန္းရာ နာယက ဦးသန္းဗိုုလ္က လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ (2-10-16)၊ (Sunday)

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates