...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္

ဦးညိမ္းလင္း+ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး (သား) ေမာင္သန္႔ႏုိင္ မိသားစုမွ ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ကုသိုလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးခန္းအတြက္(၇)ေသာင္းတန္ဖိုးရွိ ေဆးမ်ားလွဴဒါန္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၆၃လမ္း၊ ၂၈x၂၉ၾကားဦးညိမ္းလင္း+ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး (သား) ေမာင္သန္႔ႏုိင္ မိသားစုမွ
ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ကုသိုလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးခန္းအတြက္ (၇)ေသာင္းတန္ဖိုး ဖိုးရွိေဆးပစၥည္းမ်ား လာေရာက္လွဴဒါန္း(16.10.2013)

Read more...

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ေျမနီက်င္းေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ဦးၾသဘာသမွ အလွဴေငြ (၁)သိန္းက်ပ္

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ေျမနီက်င္းေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ဦးၾသဘာသမွ ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ကုသိုလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္း က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္မႈအတြက္ အလွဴေငြ (၁)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (11.10.2013)

Read more...

ဦးေမာင္ေမာင္သင္+ေဒၚနီနီ၀င္း(သား) ကိုေက်ာ္တင္ ၀ိန္႕လီေရႊဆုိင္ မိသားစု အလွဴေငြ(၅)သိန္းက်ပ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ လမ္း၈၀၊ ၂၉x၃၀ၾကား၊ ဦးေမာင္ေမာင္သင္+ေဒၚနီနီ၀င္း(သား) ကိုေက်ာ္တင္ ၀ိန္႕လီေရႊဆုိင္ မိသားစုမွ ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ကုသိုလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္း က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္မႈအတြက္ အလွဴေငြ (၅)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (12.10.2013)

Read more...

ဦးအုိက္ျဖဴ+ေဒၚေအးေအးခိုင္ မိသားစုမွ အလွဴေငြ(၁)သိန္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၆၆x၆၇ၾကား၊ သရဖီလမ္း ဦးအုိက္ျဖဴ+ေဒၚေအးေအးခိုင္ မိသားစုမွ ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ကုသိုလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္း က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္မႈအတြက္ အလွဴေငြ (၁)သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း (12.10.2013)

Read more...

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၉၁)၊ လမ္း၃၀၊ ၇၄x၇၅ၾကားေန ေဒၚေအးေအးခိုင္၊ ေဒၚနီနီသန္း ေမြးေန႔အလွဴ က်န္းမာေရးကူညီမႈ ကုသုိလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္းအတြက္ အလွဴေငြ(၇)သိန္းက်ပ္ လွဴဒါန္းသြားပါသည္။ (6.10.2013)

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၉၁)၊ လမ္း၃၀၊ ၇၄x၇၅ၾကားေန ေဒၚေအးေအးခိုင္၊ ေဒၚနီနီသန္း ေမြးေန႔အလွဴ
က်န္းမာေရးကူညီမႈ ကုသုိလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္းအတြက္ အလွဴေငြ(၇)သိန္းက်ပ္ လွဴဒါန္းသြားပါသည္။ (6.10.2013)]

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates