...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

The activities of assistance to natural disaster taken by the Brahmaso Humanitarian Aid Organization (Mandalay)

The activities of assistance to natural disaster taken by the Brahmaso Humanitarian Aid Organization (Mandalay)

The supporting team to flood victims led by U Win Myint, the Chairman of Brahmaso Humanitarian Aid Organization (BHAO), started to provide the relief supplies since 22 July 2015  to flood victims hit by the terrible natural disaster recently happened in Myanmar.

The BHAO Natural Disaster Assistance team delivered the relief supplies to flood- affected areas as follow:

(1) 1.   On 22.7.2015 and 28.7.2015, the team went and support relief to Kanbalu, Kawlin and Wintho region 

(2)  2.  On 4.8.2015, the team delivered the supply items to Lapanwe village, Ywarkhaing village , and the shelter in Pwintphyu township 

(3)  3.  On 6.8.2015, the team flew to Kalay region 

(4)   4. On 8.8.2015, the team donated supplies to Konezaung, Monezalae village in Pwintphyu township, and also donated robes and food to about 300 monasteries and nans 

 

(5) 5.   On 11.8.2015, the team delivered various items to Hintharma village in Sintkoo township 

(6) 6.   On 13.8.2015, the team went and donated items to Moekwae and Meelaungkyaung village in Yaysakyoe township 

With the contributions of people around the country, BHAO Natural Disaster Assistance team donated rice, oil, salt, beans, blanket, mosquito nets, instant noodles, purified drinking water, clothes, other personal goods, medicine. And the team also donated robes and food such as rice, oil, salt to monasteries. The BHAO donated totally about over K 130 million to flood victims till 13 August 2015.

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates