...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အေရးေပၚကူညီေရး ႏွင့္ အသက္ကယ္ျခင္း သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

လူမႈအသင္းအဖြဲ႕အသီးသီး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္အရ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕လာရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေရးေပၚလူနာမ်ားကို ကူညီသယ္ေဆာင္ရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ ( MRCN ) မႏၲေလးအရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္္ရြက္ေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ " ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း(မႏၲေလး)"တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ “Rescue” သင္တန္းကို  ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ပညာဒါနေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

  • သင္တန္းဆရာ - ၃၀ 
  • သင္တန္းသား/သူဦးေရ - ၁၂၀
  • တို႔ျဖင့္ အနီးကပ္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates