...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ျမင္ၿခံၿမိဳ႕၊ ဦးေအာင္၊ေဒၚေသာင္းေသာင္းမွ ေက်ာက္ကပ္တု အေဆာင္သစ္ ဘုရားအေနကဇာတင္ ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ဦးေအာင္၊ ေဒၚေသာင္းေသာင္း၊ ျမင္ၿခံၿမိဳ႕၊ ေအာင္သုခ ဆီစက္ မွ လွဴဒါန္းေသာ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း တုိးခ်ဲ႔အေဆာင္သစ္ ဘုရားအေနကဇာတင္ အႏၲရာယ္ကင္း ပရိတ္တရားေတာ္နာ အခမ္းအနား မွတ္တမ္းပုံမ်ား။

 

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates